Burgerschapsonderwijs

"Wij bereiden leerlingen
voor op het middelbaar
onderwijs"
"Leerlingen worden
uitgedaagd zich te
ontplooien tot
bewuste wereldburgers"

Intercultureel onderwijs

Onze schoolpopulatie wordt gekenmerkt door leerlingen en medewerkers met verschillende culturele achtergronden. Deze culturen ontmoeten elkaar binnen onze schoolmuren, er is respect en nieuwsgierigheid naar elkaars tradities.

De culturele activiteiten die we voor onze leerlingen organiseren brengen hen in contact met diverse culturele en kunstzinnige uitingen. Onze vieringen zijn gekoppeld aan de Islamitische feesten (Iftar, ied-el fitr en ied-el adha). Dat betekent niet dat er geen aandacht is voor feesten uit andere culturen, zij het in een meer informerende rol.

Actief burgerschap

Als school willen we bevorderen dat leerlingen zich ook verantwoordelijk voelen voor een prettige (school)omgeving en samenleving. Dit vereist kennis van regels en gebruiken in de samenleving en het toepassen daarvan.

Enerzijds bevorderen we dit door het gebruik van methodes voor sociaal emotionele vorming (KWINK, geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienst, seksuele diversiteit, het jeugdjournaal en school-tv. Anderzijds stimuleren we dat ouders, leraren en andere leerlingen voorleven wat we belangrijk vinden: een goed voorbeeld zijn en inleven in elkaar.

Goede omgangsvormen vinden wij belangrijk. Leerlingen spreken leerkrachten aan met juffrouw of meneer en ook elkaar met de juiste voornaam en niet met bijvoorbeeld een bijnaam. Het gebruik van schuttingtaal staan we beslist niet toe. Op onze school is geen plaats voor onverdraagzaamheid en discriminatie. Bij alle activiteiten hebben we oog voor de sociale vorming. Samen een spelletje doen, samen een opdracht voorbereiden of uitvoeren, geduld hebben bij een wat langzame lezer, een ander iets uitleggen enz. Dit alles draagt bij tot de belangrijke sociale vorming. We stimuleren samenwerking.

Sexuele diversiteit

In groep 7 en 8 verzorgen we identiteitslessen met behulp van een goedgekeurde methode. De vrouwelijke vakleerkracht godsdienst verzorgt de lessen voor meisjes, een mannelijke godsdienstleraar verzorgt die voor jongens. Tijdens deze lessen wordt ook seksuele voorlicht gegeven waarbij seksuele diversiteit een van de onderwerpen is.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Schoolkalender

Click hier voor onze schoolkalender met belangrijke data.

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuwsbrief

Click hier voor onze nieuwsbrief

Contact

Click hier voor onze contactpagina