Groep 4

Wereld in getallen                                                                                                             
Deze methode heeft een vaste weekopbouw. De derde les van de week bestaat de les uit meten, meetkunde, tijd en geldrekenen. Er wordt aandacht besteed aan zelfstandig werken en er zijn differentiatiemogelijkheden. Kinderen met een voorsprong kunnen zelfstandig extra stof verwerken en er is tijd voor extra instructie aan kinderen die dat nodig hebben. Na zo veel weken wordt het geleerde getoetst en aan de hand van de toetsgegevens kijken we of een kind in de laatste week van het blok verrijkingsstof of herhalingsstof krijgt.

Taal en spelling                                                                                                                   
Vanaf groep 4 wordt gewerkt met de methodes “Taal in beeld” en “Spelling in beeld”. Taal bestaat uit de onderdelen taalbeschouwing, schrijven, spreken/luisteren en woordenschat. Niet iedere leerling heeft dezelfde hoeveelheid instructie en feedback nodig. Daarom werken we met drie aanpakken. Na de instructie kunnen de leerlingen de lesstof zelfstandig doorlopen. Ook gaan de leerlingen aan de slag met de digitale software “Woordenschat in beeld” en “Spellingspeurder”.

Estafette Editie 3                                                                                                          

We werken verder aan de leesvaardigheid van onze leerlingen aan de hand van de Estafette methode. Dit is een technische leesmethode en wij werken met de vernieuwde versie, waarbij leesbegrip geïntegreerd is in de methode. De methode zorgt ervoor dat iedere leerling een leerstofpakket krijgt op het juiste AVI-niveau in combinatie met de juiste aanpak. Plus-lezers werken veel zelfstandig met het Estafetteloper werkboek dat wat meer uitdagende opdrachten bevat. Zo heeft de leerkracht meer tijd voor de leerlingen die hulp nodig hebben.

Nieuwsbegrip                                                                                                                                                           
Nieuwsbegrip is een instrument die we inzetten als aanvulling op de Estafette methode op het gebied van begrijpend lezen. Iedere week wordt er een les gedownload door de leerkracht. De leerlingen lezen teksten over een actueel onderwerp en zijn er leesbegrip- en woordenschatoefeningen aan gekoppeld. Nieuwsbegrip biedt digibordtools aan leraren om de leerlingen te laten zien hoe je een leesstrategie gebruikt om de tekst te doorgronden. De leraar doet hardop-denkend voor hoe hij een tekst aanpakt, dit wordt “modelen” genoemd.

Verder besteden we bij Estafette en Nieuwsbegrip veel aandacht aan onderlinge interactie. De leerlingen maken opdrachten in tweetallen of in groepjes.

Wijzer! over de basisschool                                                                                                
Door middel van deze methode besteden we regelmatig aandacht aan de omgeving van de leerling. Zo leggen we een goede basis voor de zaakvakken die vanaf groep 5 worden gevolgd. De kinderen leren nieuwe woorden en begrippen in de verschillende thema’s die gedurende een leerjaar aan bod komen. Het is een flexibele methode waarbij je zelf kunt bepalen welk thema je wilt behandelen. Ieder thema wordt telkens vanuit een andere invalshoek bekeken: aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek. Zo komen alle zaakvakken spelenderwijs aan bod.

Computer                                                                                                                              
De computer zetten we in groep in bij vakken als taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. De leerlingen maken diverse oefeningen die aansluiten bij de methodes. Naast de methodes bieden we de leerlingen adaptieve oefenprogramma’s voor rekenen en taal. De leerlingen krijgen waar nodig automatisch herhaling en uitdaging.